AMPA Escola Els Pinetons

Estructura i comissions

L’AMPA s’estructura en una Junta i unes comissions de treball.

Els càrrecs de la Junta són:

  • Presidenta
  • Vicepresident
  • Tresorera
  • Secretària

LES COMISSIONS ACTUALS SÓN:

COMISSIÓ DE MENJADOR

La comissió de menjador vetlla pel bon funcionament del menjador escolar.

L’escola té cuina pròpia i la gestió del servei va a càrrec de l’empresa GR SANA.

COMISSIÓ D’EXTRAESCOLARS

La comissió d’extraescolars s’encarrega de planificar les activitats que s’ofereixen a l’escola fora de l’horari lectiu, així com del servei d’atenció matinal (SAT) i servei d’atenció de tarda (SAT).

COMISSIÓ DE FESTES

La comissió de festes organitza activitats del cicle festiu. Les festes són moments de trobada importants per la convivència de les famílies de l’escola.

Les festes que celebrem habitualment durant l’any són: La Castanyada, Carnestoltes, Sant Jordi i la Festa de fi de curs.

COMISSIÓ DE LLIBRES I EDUCACIÓ

La comissió s’encarrega de mantenir el fons de llibres de l’escola: llibres de text, llibres d’activitats i diccionaris.

Està formada per membres del Claustre i de l’AMPA.

El projecte de socialització de la nostra escola consta de la socialització de tots els llibres de text, quaderns d’activitats, llibres de lectura, diccionaris, atles, etc. La quota a pagar és la mateixa per a tots els alumnes del Centre. Es fa un únic pagament abans de l’inici de les classes al setembre, les famílies signen un contracte de socialització en el moment de fer efectiva la matrícula al Centre.

Actualment és un projecte molt arrelat a l’escola assumit per gairebé el 100% de les famílies.

La valoració del projecte és molt positiva tant pel claustre de professors com per les famílies. S’acompleixen els objectius proposats:

–    Aconseguir una reducció molt considerable en les despeses de les famílies en concepte de llibres de text i material didàctic no fungible.
–    Aconseguir l’actuació nº 5 del Projecte d’escoles Verdes aprovat l’any 2002 que proposava la socialització dels llibres de text, tot promovent la cultura del reciclatge i la reutilització d’uns recursos limitats. Eduquem per al consum racional, responsable i sostenible i per a l’estalvi ecològic i econòmic.
–    Fomentar la responsabilitat i la cura del material didàctic i d’ús comú.

COMISSIÓ DE COMUNICACIÓ

Vetlla per la comunicació entre totes les parts que formen la comunitat educativa: AMPA, escola i famílies. Els objectius són:

– Generar canals de comunicació efectius amb les famílies i entre l’AMPA i l’escola.

– Informar de tot allò relacionat amb l’escola, l’AMPA o el municipi que tingui interès educatiu.

– Promoure la relació i la convivència entre les famílies i l’escola.

Els canals de comunicació que tenim són els següents: pàgina web, pàgina Facebook AMPA Pinetons, correus electrònics, Whatsapp a través dels delegats i delegades de classe, cartells i twitter.